Access Forbidden When Create Alias Xampp

Access Forbidden ini seringkali ditemui ketika kita membuat alias. pastikan 2 baris yang ditandai huruf tebal berikut sudah ada dalam script alias.

Alias /tokodistributor “D:/03.DATA.WEB/01.web/”

<Directory “D:/03.DATA.WEB_33GB/01.web/”>
Allow from all
Require all granted
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride all
Order allow,deny

</Directory>